Skifte

Inntektstap

Inntekter uten og med skaden

1. Differanse

Inntektstap erstattes som differansen mellom inntekter uten og med skaden.

Programmet beregner etter nettometoden. Det gjøres fradrag for skatt på inntektene, slik at det er nettotapet som erstattes.

2. Tema

Dette tilsvarer tema hos Skatteetaten.

Før 2021 var det registrering av poster, og ikke tema. Ved beregning av inntektsår før 2021 kan det oversettes mellom temaer og poster her.

Skadelidtes skatteoppgjør, som ligger på Altinn eller Skatteetaten, kan settes inn i programmet. Se nærmere Skatteoppgjør.

Ellers angis skatteklasse og om skadelidte har krav på finnmarksfradrag eller skattebegrensning. Fra og med 2019 er skatteklasse 2 fjernet.

Skattebegrensning på fremtidstapet er til en stor grad avhengig av skadelidtes formue. Ved oppgjøret vil erstatningen bli formue. Men det kan også dreie seg om formue utenom erstatningen. Disse spørsmål behandles under "Forutsetninger".

Personinntektsdelen behandles som både erstatnings- og skatterelevant. Alminnelig inntekt kun som skatterelevant.

Posten legges til et enkelt år, eller flere år fremover.

Påført tap og fremtidig tap legges til frem til pensjonsåret. Pensjonstap til levealder.

"Endre fremover" gir mulighet for prosentvis årlig endring av beløpet.

Posten legges til eller slettes uten eller med skaden.

Det velges mellom morarente eller avsavnsrente under registrering av "Skadelidt".

Før påkrav kan det tilkjennes avsavnsrente. Rt. 2002 s. 71 satte avsavnsrente til mellom 3 og 4 %. Rt. 2003 s. 1358 til 5 %

3. Påført tap, fremtidig tap og pensjonstap

Tapet deles i påført tap, fremtidig tap og pensjonstap. Skillet mellom disse er den valgte oppgjørsdatoen og pensjonsalderen.

Påført tap for hvert år tillegges skattepåslag (Bruttofisering) og renter regnet fra medio tapsåret til oppgjørsdato. Renter regnes bare av nettotapet, ikke skattepåslaget.

Fremtidig tap og pensjonstap kapitaliseres til oppgjørsåret, og tillegges skatteulempe.

Gå til året som behandles med piltastene eller med nedtrekksmenyen.

4. Renter og diskonto

Påført netto inntektstap for hvert år tillegges renter. Renten regnes fra 1. juli i tapsåret og til oppgjørsdato.

Fremtidig inntektstap regnes til pensjonsdatoen.

Etter pensjonsdato må det registreres fremtidig pensjonstap. Det finnes hjelpeberegning for alderspensjon under "Pensjon".

Årlige fremtidige tap diskonteres til oppgjørsåret med valgt kapitaliseringsrente etter ligningen: Diskontert verdi = årets tap multiplisert med (1+r)-n+0,5. Hvor er r kapitaliseringsrenten(normalt 2,5 % delt på 100) og n er antall år frem i tid. Minus betyr å dividere på tallet som opphøyes. Det trekkes et halvt år fra n - midt i året 0,5 fordi erstatningen forbrukes jevnt over året.

Som standard er kapitaliseringsrenten 2,5 %. Forskrift om kapitaliseringsrente.

Kapitaliseringsrenten er en realrente skadeserstatningsloven § 3.9, annet ledd. En realrente er en antatt nominell rente i erstatningsperioden minus forventet inflasjon i den samme perioden. Hvis den antatte nominelle renten for perioden for eksempel er 4 prosent, og den forventede inflasjonen utgjør 2 prosent, vil realrenten være 2 prosent.

At kapitaliseringsrenten er realrente betyr at fremtidige tap beregnes i faste priser, og ikke i løpende.

Pensjonstap erstattes fra pensjonsdato til levealder, for så å bli diskontert ned til oppgjørstidspunktet.

Også pensjonstapet er en sammenligning mellom skadelidtes inntekter og pensjoner med og uten skaden som pensjonist.

5. Skatt

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig. Se nærmere skattepåslag(bruttofisering).

Fremtidig inntektstap og pensjonstap tillegges skatteulempe. Se nærmere skatteulempe.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post