Skifte

Omsorgstap og utgifter

1. Omsorgstap - økonomisk tap

Ved utmåling av forsørgertap sondres det mellom økonomisk tap(pengeinnsats) og omsorgstap.

Om økonomisk tap, se nærmere om pengeinnsats.

2. Bastrup

Avdødes arbeid hjemmet, herunder omsorg for barn og ektefelle, er erstatningsmessig, Rt. 1998 s. 639 Bastrup-dommen

I saken etterlot avdøde seg ektefelle og ett barn. Erstatningen for omsorg ble fastsatt til 50 000 pr. år til barnet fyller 10 år, og deretter 25 000 pr. år til barnet fyller 19.

I Rt. 2002 s. 673 ble erstatningen ble fastsatt til 50.000 pr. år til barnet fyller 12 år, og 25.000 pr. år til barnet fyller 19.

LB-2007-2101 Borgarting så hen til økningen i konsumprisindeksen ved fastsettelsen av Bastrup-tillegget. RG 2012 s. 1100 Gulating viste til økningen i konsumprisindeksen og folketrygdens grunnbeløp. Beregn etter endring i konsumprisindeksen.

I LG-2001-1102 Gulating var det fraseparert ektefelle og to barn. Det ble fastsatt 60 000 pr. år til det eldste barnet fylte 10. Deretter 40 000 pr. år til det eldste fylte 19, og til sist 25 000 til det yngste var 19.

3. Utgifter

Erstatning for forsørgertap skal også dekke vanlige utgifter til begravelsen, og andre utgifter i anledning av dødsfallet.

4. Påført - Fremtidig

Skillet mellom påførte og fremtidige poster går ved endelig oppgjør.

Påført tap, som ikke allerede er betalt, tillegges renter.

Fremtidige poster neddiskonteres til oppgjørsdato.

Fremtidig tap tillegges skatteulempe. Skatteulempen regnes samlet for pengeinnsats og omsorgstap. Se nærmere skatteulempe.

4.1. Påførte poster

Den enkelte post beregnes først med renter og legges deretter til i beregningen.

Post fjernes fra beregningen ved å klikke på den og deretter slette.

Som standard legges til/slettes posten en gang. Men med "Periodisk" kan løpende utgifter behandles i en operasjon.

4.2. Fremtidige poster

Periodisk

Posten legges til/slettes i alle år fra og med startår til og med valgt år. Hyppighet bestemmer årlige intervall mellom utgiftstapene.

Engangs

Legger til eller fjerner posten fra beregningen kun i angjeldende år.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post