Skifte

Barneerstatning før ny modell

Skadevirkningstidspunkt før 1. mars 2018

Reglene gjelder der skadelidte ikke var fylt 16 år på skadevirkningstidspunktet, og skaden skjedde før ny modell ble satt i kraft.

Menerstatning og fremtidig inntektstap beregnes etter barnets medisiske invaliditetsgrad.

Ved 100 % medisinsk invaliditet er erstatningen 40 G. Det anvendes G på oppgjørstidspunktet.

Erstatningen reduseres forholdsmessig ved mindre medisinsk invaliditet.

Grunnerstatningen tillegges ikke renter, Rt. 1997 s. 1044.

Skadehandlingstidspunktet er skjæringstidspunktet for barneerstatningen, Rt. 2008 s. 1336 og Rt. 2009 s. 425. Påførte erstatningsposter er derfor sjelden aktuelle.

Ved krenkelser etter Skadeserstatningsloven § 3-3, erstatning for visse personlige krenkelser m.m., utmåles erstatningen etter §§ 3-1 og 3-2, ikke som barneerstatning, jfr. Rt. 2001 side 105.

Ny modell for utmåling av erstatning til barn som ikke var fylt 19 år, ble satt i kraft 1. mars 2018.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post