Skifte

Skatteulempe

1. Skatteulempe på fremtidstap

Utbetalingen av engangserstatning for fremtidsposter er som regel skattefri. Inntektstap over et avgrenset kan være skattepliktig.

Frem i tid vil det imidlertid påløpe skatt på formuen og på avkastningen, - skatteulempe. For at den skadelidte skal få full erstatning, må skatteulempen kompenseres gjennom et skattepåslag i erstatningssummen. Skatteulempen er et erstatningsmessig tap som skadevolder svarer for.

I Sevaldsen-dommen, Rt. 1981 s. 138 er det uttalt :

"Sevaldsen har etter skadeserstatningslovens § 3-1 i prinsippet krav på full erstatning for det inntektstap han lider på grunn av skaden. Jeg er enig med partene i at «nettometoden» bør legges til grunn for beregningen. Sevaldsen må da også få dekket de skatter han i fremtiden får på renteinntektene av erstatningen og formuesskattene av denne."

Skatteulempen beregnes samlet for fremtidig inntekstap, pensjonstap, fremtidige utgifter og fremtidig hjemmearbeid. Menerstatning tillegges ikke skatteulenpe.

Programmet beregner etter tre alternativer, fast prosent, maksimal skatteulempe og skatteulempe med fribeløp.

Metoden for å beregne skatteulempe er først å diskontere hvert tapsår ned til oppgjørsåret etter ligningen:

Diskontert verdi = årets tap multiplisert med (1+r)-n+0,5. Hvor er r kapitaliseringsrenten(normalt 2,5 % dividert på 100) og n er antall år frem i tid. Minus betyr å dividere på tallet som opphøyes. Det trekkes et halvt år fra n - midt i året 0,5 fordi erstatningen forbrukes jevnt over året.

Deretter gjøres samme beregning men med ny lavere rentesats som tar hensyn til skatten på avkastning og formue. Fra kapitaliseringsrenten trekkes skattesatsene.

Skatten på renteinntekt er 22 % og gir 0,55 i skatt ved en kapitaliseringsrente på 2,5 %. Formuesskatt er 1,1 % eller 0,011. Tilsammen er skatten 0,561. Maksimal skatteulempe med 2,5 % rente gir en ny kapitaliseringsrente på 1,939 %.
Differansen mellom andre og første beregning er skatteulempen.

Tidsforløpet frem til erstatningen skal forbrukes har mest å si for skatteulempempen. Eksempelvis vil et tap på 1 000 om ti år gi 772 i erstatning og skatteulempe på 19 %. Tap om tyve år erstattes med 603 og skatteulempe på 39 %.

2. Alternativer for beregningen

2.1. Fast prosentsats

Hovedregelen er fast 20 % skatteulempe.

Det skal sterke grunner til for å fravike hovedregelen, HR-2014-02425-S, avsnitt 139.

Ved kort tapsperiode gir hovedregelen for høyt påslag, og ved lang periode for lavt.

1. oktober 2022 ble kapitaliseringsrenten satt ned fra 4 til 2,5 %. Forskriften om renten omfatter ikke skatteulempen. Skatteulempen skal dermed fortsatt fastsettes av domstolene.

Nedsettelsen førte til høyere erstatning, men litt mindre skatteulempe. I høringsnotat 5. oktober 2021 har departementet uttalt:

Departementet tar her for øvrig ikke stilling til om en endring i kapitaliseringsrenten sammenlignet med dagens nivå vil kunne medføre at den i dag gjeldende skatteulempesatsen må vurderes på nytt.

2.2. Maksimal

Ved dette valg har skadelidte fordelen ved formuesbeskatningen av fribeløpene.

Det beregnes skatt på renter og formue i hele den fremtidige tapspeioden.

2.3. Med fribeløp

Det tas her hensyn til fribeløpene ved formuesbeskatningen.

Erstatningsposter som det skal legges skatteulempe på regnes som formue. Eventuell menerstatning kommer i tillegg. Formuen nedtrappes med årlig forbuk av erstatningen.

Formue i tillegg til erstatningen påvirker skatteulempen.

Det gjelder også ekstra uttak ut over det som forbrukes av erstatningen.

Under "Formuesbevegelser" kan det legges til formue ut over erstatningen, eller gjøres større fradrag i formuen enn årlig forbruk av erstatningen.

Skifte

Posten endres eller slettes ved å klikke på den.

Skifte

Restformue angir gjenstående formue som formuesbeskattes etter de årlige forbruk av erstatningen, eventuelt også etter formuesbevegelser som er lagt inn.

Erstatning i år hvor restformuen er lavere enn fribeløpene ved formusbeskatningen tillegges ikke skatteulempe.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post