Skifte

Yrkesskade

Erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring

Personskade påført arbeidstaker hos arbeidsgiver er regulert i lov om yrkesskadeforsikring.

Personskade

Erstatningen er standardisert for menerstatning, fremtidig inntektstap og årlige fremtidige utgifter. Se yrkesskadeforskriften.

Menerstatning

Menerstatning fastsettes etter medisisk invaliditetsgrad, tabellen.

Fremtidig inntektstap

Fremtidig inntektstap beregnes etter inntekten i opptjeningsåret og ervervsuførhet.

Årlig fremtidig utgift

Dreier det seg om flere utgiftsposter må disse legges sammen.

Fremtidig engangsutgift

Fremtidig engangsutgift erstattes individuelt. Posten tillegges skatteuelempe.

Erstatning ved dødsfall

Erstatning ved dødsfall er standardisert i forskriften kapittel 6.

Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15 G.

Erstatning til barn avhenger av barnets alder ved dødsfallet.

Kostnader ved begravelsen erstattes med 1/2 G.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post