Skifte

Yrkesskade

Erstatning ved yrkesskade er standardisert for menerstatning, fremtidig inntektstap og årlige fremtidige utgifter. Se yrkesskadeforskriften.

Menerstatning

Menerstatning fastsettes etter medisisk invaliditetsgrad, tabellen.

Fremtidig inntektstap

Fremtidig inntektstap beregnes etter inntekten i opptjeningsåret og ervervsuførhet.

Årlig fremtidig utgift

Dreier det seg om flere utgiftsposter må disse legges sammen.

Fremtidig engangsutgift

Fremtidig engangsutgift erstattes individuelt. Posten tillegges skatteuelempe.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post