Skifte

Hjemmearbeid

Verdien av arbeid i heimen

1. Redusert evne til arbeid i hjemmet

Erstatning for redusert evne til arbeid i hjemmet er ervervstap. Skadeserstatningloven § 3-1, 2 "Med inntekt likestilles verdien av arbeid i heimen".

Erstatning for hjemmearbeid er ikke skattepliktig, og beregnes derfor ikke som inntektstap, men slik som utgifter. Grensen mellom utgifter og hjemmearbeid er uklar, men det har ingen betydning for resultatet hvordan posten klassifiseres.

Ved beregningen tas det utgangspunkt i de utgifter som vil gå med til å dekke behovet, Rt. 2000 s. 441. Se nærmere Hjemmearbeidsutredninger.

Det skilles mellom påført tap og fremtidstap. Skillet mellom påførte og fremtidige utgifter går ved tidspunktet for endelig oppgjør, det tidspunkt det oppnås enighet om den erstatning skadelidte skal ha. Er det tvist om retten til erstatning eller om erstatningsutmålingen, er skillet tidspunktet for domsavsigelsen, Rt. 2006 s. 684 avsnitt 30.

"Ved skade på person ytes blant annet erstatning for lidt skade og tap i fremtidig erverv, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd. Skillet mellom de to erstatningsformene trekkes i norsk rett ved det tidspunkt det oppnås enighet om den erstatning skadelidte skal ha. Er det tvist om retten til erstatning eller om erstatningsutmålingen, er skillet tidspunktet for domsavsigelsen."

Påført hjemmearbeidstap, som ikke allerede er betalt, tillegges rente.

Fremtidig hjemmearbeid neddiskonteres til oppgjørsdato og tillegges skatteulempe.

Erstatning for hjemmearbeid er skattefri både for påført og fremtidig tap.

2. Tapet

Tapet utmåles individuelt.

Ved standardisert barneerstatning erstattes tapt evne til tyngre hjemmearbeid med 4 G, og lettere hjemmearbeid med 8 G.

Med grunnbeløp på 118 620 blir sammenlignbart årlig beløp for voksne ved beregning etter de alminnelige regler:

   Hjemmearbeid     

Your browser does not support the canvas element.

Tyngre gjøremål

Tyngre hjemmearbeid er tyngre vedlikehold av bolig (herunder fritidsbolig), snømåking, dekkskift og tyngre hagearbeid, samt tyngre rengjøring som (periodisk) vask av tak og vegger og vask av vinduer ved hjelp av stige mv.

Lettere gjøremål

Tapt evne til lettere gjøremål forutsetter tap av hele eller en vesentlig del av evnen til tyngre hjemmearbeid og i tillegg tap av en vesentlig del av evnen til å utføre lettere gjøremål slik som matlaging, løpende renhold, rydding, innkjøp og andre lettere huslige gjøremål.

3. Påført hjemmearbeid

Det velges mellom engangstap og periodisk.

Engangstap

På engangstap tillegges renter en gang i perioden fra-dato til-dato.

Rentesatset er morarente eller avsavnsrenten som er registrert på "Skadelidt". Før påkrav kan det tilkjennes avsavnsrente. Rt. 2002 s. 71 satte avsavnsrenten til mellom 3 og 4 %.Rt. 2003 s. 1358 til 5 %.

Periodisk tap

Med periodisk menes et regelmessig årlig tap i perioden fra dato til dato. Løpende tap kan behandles i en operasjon slik at det ikke er nødvendig å legge til posten hvert år.

Hvilket årlig mellomrom posten kommer med i perioden angis med tall. 1 står for hvert år, 2 står for hvert andre år osv.

Hovedstol på løpende tap er summen av periodene. Det legges til renter på hvert periodisk beløp regnet fra startdag, startmåned, periodens år og frem til til-dato.

Regelmessige tap kan endres med "Endre" og så "Årlig endring". Årlig ønkning eller reduksjon av posten angis med prosent.

4. Fremtidig hjemmearbeid

Årlige fremtidige tap diskonteres til oppgjørsåret med valgt kapitaliseringsrente etter ligningen: Diskontert verdi = årets tap multiplisert med (1+r)-n+0,5. Hvor er r kapitaliseringsrenten(normalt 2,5 % delt på 100) og n er antall år frem i tid. Minus betyr å dividere på tallet som opphøyes. Det trekkes et halvt år fra n - midt i året 0,5 fordi erstatningen forbrukes jevnt over året.

Som standard er kapitaliseringsrenten 2,5 %. Forskrift om kapitaliseringsrente.

Erstatning for personskade og tap av forsørger fastsettes som hovedregel til en engangssum. Kapitaliseringsrenten er en realrente skadeserstatningsloven § 3-9, annet ledd. En realrente er en antatt nominell rente i erstatningsperioden minus forventet inflasjon i den samme perioden. Hvis den antatte nominelle renten for perioden for eksempel er 4 prosent, og den forventede inflasjonen utgjør 2 prosent, vil realrenten være 2 prosent.

At kapitaliseringsrenten er realrente betyr at fremtidige tap beregnes i faste priser, og ikke i løpende.

Engangs

Bruker posten i beregningen kun i det år som angis som "Tapsår". Dette er det år som tapet vil påløpe.

Posten kapitaliseres deretter med antall år ned til året som er angitt som "Fra". Som regel er det oppgjørsåret.

Periodisk tap

Periodisk tap er et regelmessig årlig tap i perioden fra Fra-år til Til-år.

Hyppigheten er årlige intervall mellom utgiftstapene som settes under "Hvert". 1 står for hvert år, 2 står for hvert andre år osv.

Deretter kapitaliseres hvert tapsår ned til Fra-år, som regel vil det være oppgjørsåret.

Tilsvarende som for påførte poster kan regelmessige tap over perioden endres med "Årlig endring".

Skatteulempe

Programmet legger automatisk til skatteulempe. Se nærmere om skatteulempe.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post