Skifte

Skattepåslag (Bruttofisering)

Erstatning for skatt på påført inntektstap

Skatt og erstatning

Det skal ikke betales skatt av

Skattepliktig er

Skatt på påført inntektstap

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig. Det beregnes skatt på nettoerstatningen for påført inntektstap. Det kalles skattepåslag eller også bruttofisering.

Skadevolder er ansvarlig for denne skatten.

Metoden for å beregne skattepåslaget er å dividere beregnet netto erstatning med 100 minus skattesats, eller

Skattepåslag = Erstatningsnetto/(1-(Skattesats/100))-Erstatningsnetto.

Eksempel:

Forutsatt at nettotapet er beregnet til 92 000. Hvis det ikke er andre poster i året med skaden enn nettotapet beregnes skattepåslaget slik:

Etter minstefradrag og personfradrag vil det bare beregnes trygdeavgift på 8 % av erstatningen. Skattepåslaget blir 92 000/(1-(8/100))-92 000 = 8 000.

Beregningen kan vanskelig å gjøres manuelt fordi skattesatsene er progressive. I eksempelet ovenfor skal det ikke store poster i tillegg til nettotapet før beregningen bare kan gjøres av maskin.

Programmet anvender biseksjonsmetoden for å finne svaret. Input i metoden (erstatningen) er skattetema "Lønn og naturalytelser med mer". Alle andre poster som inngår i beregningen behandles skattemessig slik de er lagt inn med skaden.

Erstatning for fremtidig inntektstap beskattes ikke. Men tap over et avgrenset tidsrom er skattepliktig. Som standard er beregningen satt til skatt på påført tap.

I hvilket/hvilke år som beskatningen gjøres har stor betydning for størrelsen på skatten. Fordeling av erstatningen på de ligningsår som tapet gjelder er hovedregelen, Rt. 1966 s. 839.

Under "Skattepåslag" kan det velges å også beskatte fremtidstapet.

test

Skifte

"Standard" beskatter bare påført tap. "Med fremtidstap" beskatter også fremtidig tap.

Andre ligningsposter enn erstatningen har betydning for hvor stort skattepåslaget blir.

Programmet benytter de poster som er lagt inn med skaden i det år skattepåslaget blir beregnet.

Renter regnes av nettoerstatningen for hvert påførte tapsår.

Skatteetaten krever ikke renter av beløpet, og det skal ikke beregnes renter på skattepåslaget.

Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post