Erstatning

Arbeidsrett

Erstatning i medhold av Arbeidsmiljøloven § 15-12 skal som minimum dekke lønnstapet. I tillegg utmåles oppreisningserstatning etter en skjønnsmessig rimelighetsvurdering.

Lønnstap og eventuelt fremtidig ervervstap erstattes fullt ut og beregnes i programmet.

Skade etter mobbing, trakassering og diskriminering beregnes etter de alminnelige regler for personskade.

Lønnstap

Programmet beregner påført lønnstap og eventuelt fremtidig tap som følge av usaklig oppsigelse og avskjed.

Høyesterett har i avgjørelse i Rt. 2005 s.518 bl.a. uttalt at lønnskrav som utgangspunkt skal dekkes fullt ut. Det gjøres normalt ikke fradrag for inntekt av annet arbeid medmidre arbeidstakereren kommer i en fast ordnet arbeidssituasjon i en stor del av tiden han er ute av opprinnelig stilling. I såfall gjøres fradrag krone for krone. Det gjøres ikke fradrag for dagpenger.

Mobbing - Trakassering - Diskriminering

Oppreisning og erstatning for trakassering og diskriminering har hjemmel i likestillings- og diskrimineringsloven. Erstatningen utmåles etter de alminnelige erstatningsregler. Beregningen er tilsvarende som etter Skadeserstatningsloven 1969 nr. 26, kap 3.

Mobbing. Rt. 1997 side 786 Falken Redningskorps. Arbeidsgiver ble ansvarlig for mobbing og trakassering på arbeidsplassen. I medhold av Skadeserstatningsloven var arbeidsgiveren på objektivt grunnlag ansvarlig for skade som var påført en arbeidstaker ved mobbing fra andre arbeidstakere. Tre dommere ga sin begrunnelse et mer generelt preg, mens to dommere bare ville gi erstatning på grunn av de spesielle forhold i saken.

I avgjørelsen Rt. 2004 s. 1844 fikk arbeidsgiver ikke ansvar. Arbeidstakeren påsto at mobbing på arbeidsplassen hadde gjort ham depressiv med 100% uførhet som resultat. Saken gjaldt spørsmålet om arbeidsgiver var erstatningsansvarlig etter arbeidsgiveransvaret, jf skadeserstatningsloven §2-1. Høyesterett fant etter en konkret bevisvurdering at det ikke var grunnlag for å konstatere erstatningsbetingende uaktsomhet hos arbeidsgiver.

Agder Lagmannsretts dom 23.12.2002. Endringsoppsigelse førte til psykisk skade på arbeidstager. Det ble ikke ansett som yrkesskade i.f.t Rikstrygdeverket. If Skadeforsikring, som var arbeidsgiver, ble ansvarlig for erstatning etter Skadeserstatningsloven. psykisk skade voldt ved « fristilling » i forbindelse med nedbemanning i arbeidslivet. I motsetning til tingretten fant lagmannsretten at If Skadeforsikring var erstatningsansvarlig etter reglene om arbeidsgiveransvar (skadeserstatningsloven §2-1) for måten nedbemanningsprosessen ble gjennomført på. Lagt vekt på at det i realiteten dreide seg om en endringsoppsigelse, og at saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven var tilsidesatt. Det var tilstrekkelig årsakssammenheng mellom arbeidsgiverens forhold og den psykiske skade arbeidstakeren var påført.